ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის Facebook-ის გვერდი - https://www.facebook.com/geohrn/

ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის ვებგვერდი - http://www.genpud.ge/

ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის Facebook-ის გვერდი - https://www.facebook.com/genpud/

ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის Facebook-ის გვერდი - https://www.facebook.com/CaRDPGEO/

ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის Youtube-ის არხი https://www.youtube.com/GenPUD

ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის Googleplus-ის არხი - https://plus.google.com/+GeNPUD

თემის საკონსულტაციო საბჭოს (Gecub) Facebook-ის გვერდი - https://www.facebook.com/gecab.ge/

ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის Facebook-ის გვერდი - https://www.facebook.com/NDPP.GEO/

ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელის ვებგვერდი - http://www.harm-reduction.org/

ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელის Facebook-ის გვერდი - https://www.facebook.com/eurasianharmreduction   

ადიქტოლოგიის საიტი - http://www.addige.eu/projectpublications-ge


საინფორმაციო ბროშურები

საინფორმაციო ბროშურები...

საინფორმაციო ბროშრები

საინფორმაციო ბროშრები...

საინფორმაციო ბროშურები

საინფორმაციო ბროშურები...

2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

2023 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში ...

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში

REAct -ის 2023 წლის ანგარიში...

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N7 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში

REAct -ის 2020 წლის ანგარიში...

  

   "ნარკო პოლიტიკა  EECA- ში: გავლენა ეკ...

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის ანგარიში...