ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

აღნიშნული დოკუმენტი პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც  დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და ,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ახორციელდება.

 საკანონმდებლო ანალიზში განხილულია ის პრობლემები, რაც პენიტენციურ სისტემაში, ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამებით სარგებლობის კუთხით არსებობს.

 დოკუმენტში კრიტიკულად არის შეფასებული, პენიტენციური სისტემაში ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების მარეგულირებელი ჩარჩო. არსებული რეგულაციები არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებს, ვერ უზრუნველყოფს მსჯავრდებული და ბრალდებული პირებისთვის მკურნალობის უწყვეტობას, აიძულებს პროგრამაში ჩართულ პირებს უარი თქვან მკურნალობაზე პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრის შემთხვევაში, აფერხებს ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობას და უგულებელყოფს ქალთა სპეციალურ საჭიროებებს.

პრობლემურია პენიტენციური სისტემაში პროგრამაში ჩართვის, მკურნალობის დასრულების და პროგრამიდან გარიცხვის წესი. პროგრამის იძულებით შეწყვეტას უფრო მეტად აქვს სადამსჯელო ხასიათი, რომელიც არ ითვალისწინებს პროგრამაში ჩართული პირის ინდივიდუალურ სამედიცინო საჭიროებებს და ჯანმრთელობისთვის საშიშ შედეგებს, რაც შეიძლება პირის პროგრამიდან გარიცხვას მოჰყვეს.

დოკუმენტში მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები, პენიტენციური სისტემაში ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული, ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების დანერგვის მიზნით.

 

 იხილეთ დოკუმენტი:

https://bit.ly/3tB78VA

 


რეაქტის სისტემა ფართოვდება

რეაქტის სისტემა ფართოვდება ...

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტის საიტიდან არის შესაძლებელი

აივის თვით-ტესტის გამოწერა ახლა თვითტესტ...

REAct სისტემის კოორდინატორების რეგიონული შეხვედრა გაიმართა

REAct სისტემის კოორდინატორების რეგიონული...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2014

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

თანმდევი დისკრიმინაცია ანუ ნარკომოხმარება

თანმდევი დისკრიმინაცია ანუ ნარკომოხმარებ...

 უფასო და კონფიდენციალური იურიდიული მომსახურება და სწრაფი კონსულტაცია მეგობრული იურისტისგან - REAct

უფასო და კონფიდენციალური იურიდიული მომს...

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვან...

 უსაფრთხო ინექცია

უსაფრთხო ინექცია...

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია

რეაქტის მიერ შეგროვებული ინფრომაცია...