ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

აღნიშნული დოკუმენტი პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც  დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და ,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ახორციელდება.

 საკანონმდებლო ანალიზში განხილულია ის პრობლემები, რაც პენიტენციურ სისტემაში, ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამებით სარგებლობის კუთხით არსებობს.

 დოკუმენტში კრიტიკულად არის შეფასებული, პენიტენციური სისტემაში ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების მარეგულირებელი ჩარჩო. არსებული რეგულაციები არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებს, ვერ უზრუნველყოფს მსჯავრდებული და ბრალდებული პირებისთვის მკურნალობის უწყვეტობას, აიძულებს პროგრამაში ჩართულ პირებს უარი თქვან მკურნალობაზე პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრის შემთხვევაში, აფერხებს ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობას და უგულებელყოფს ქალთა სპეციალურ საჭიროებებს.

პრობლემურია პენიტენციური სისტემაში პროგრამაში ჩართვის, მკურნალობის დასრულების და პროგრამიდან გარიცხვის წესი. პროგრამის იძულებით შეწყვეტას უფრო მეტად აქვს სადამსჯელო ხასიათი, რომელიც არ ითვალისწინებს პროგრამაში ჩართული პირის ინდივიდუალურ სამედიცინო საჭიროებებს და ჯანმრთელობისთვის საშიშ შედეგებს, რაც შეიძლება პირის პროგრამიდან გარიცხვას მოჰყვეს.

დოკუმენტში მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები, პენიტენციური სისტემაში ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული, ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების დანერგვის მიზნით.

 

 იხილეთ დოკუმენტი:

https://bit.ly/3tB78VA

 


თანამშრომლები

თანამშრომლები...

ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

 შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია

შიდსის მსოფლიო დღის კამპანია...

გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდევი სტატუსი

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდე...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვან...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

უსაფრთხო ინექცია სხეულზე

უსაფრთხო ინექცია სხეულზე...