ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

აღნიშნული დოკუმენტი პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც  დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და ,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ახორციელდება.

 საკანონმდებლო ანალიზში განხილულია ის პრობლემები, რაც პენიტენციურ სისტემაში, ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამებით სარგებლობის კუთხით არსებობს.

 დოკუმენტში კრიტიკულად არის შეფასებული, პენიტენციური სისტემაში ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების მარეგულირებელი ჩარჩო. არსებული რეგულაციები არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებს, ვერ უზრუნველყოფს მსჯავრდებული და ბრალდებული პირებისთვის მკურნალობის უწყვეტობას, აიძულებს პროგრამაში ჩართულ პირებს უარი თქვან მკურნალობაზე პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრის შემთხვევაში, აფერხებს ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობას და უგულებელყოფს ქალთა სპეციალურ საჭიროებებს.

პრობლემურია პენიტენციური სისტემაში პროგრამაში ჩართვის, მკურნალობის დასრულების და პროგრამიდან გარიცხვის წესი. პროგრამის იძულებით შეწყვეტას უფრო მეტად აქვს სადამსჯელო ხასიათი, რომელიც არ ითვალისწინებს პროგრამაში ჩართული პირის ინდივიდუალურ სამედიცინო საჭიროებებს და ჯანმრთელობისთვის საშიშ შედეგებს, რაც შეიძლება პირის პროგრამიდან გარიცხვას მოჰყვეს.

დოკუმენტში მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები, პენიტენციური სისტემაში ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული, ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების დანერგვის მიზნით.

 

 იხილეთ დოკუმენტი:

https://bit.ly/3tB78VA

 


2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფ...

ვაკანსიები_სხვადასხვა

ვაკანსიები_სხვადასხვა...

საინფორმაციო ბროშურები

საინფორმაციო ბროშურები...

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _RE...

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N11 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტე...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

რეაქტის სისტემა ფართოვდება

რეაქტის სისტემა ფართოვდება ...

განცხადება

განცხადება...

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში

REAct-ის იმპლემენტაცია საქართველოში ...