ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები პენიტენციურ სისტემაში - კანონმდებლობის ანალიზი

აღნიშნული დოკუმენტი პროექტის: „ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება პენიტენციურ სისტემაში“ ფარგლებში შეიქმნა, რომელსაც  დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრი – „ალტერნატივა ჯორჯია“, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და ,,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი“ახორციელდება.

 საკანონმდებლო ანალიზში განხილულია ის პრობლემები, რაც პენიტენციურ სისტემაში, ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამებით სარგებლობის კუთხით არსებობს.

 დოკუმენტში კრიტიკულად არის შეფასებული, პენიტენციური სისტემაში ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების მარეგულირებელი ჩარჩო. არსებული რეგულაციები არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტებს, ვერ უზრუნველყოფს მსჯავრდებული და ბრალდებული პირებისთვის მკურნალობის უწყვეტობას, აიძულებს პროგრამაში ჩართულ პირებს უარი თქვან მკურნალობაზე პენიტენციურ სისტემაში მოხვედრის შემთხვევაში, აფერხებს ჯანდაცვის სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობას და უგულებელყოფს ქალთა სპეციალურ საჭიროებებს.

პრობლემურია პენიტენციური სისტემაში პროგრამაში ჩართვის, მკურნალობის დასრულების და პროგრამიდან გარიცხვის წესი. პროგრამის იძულებით შეწყვეტას უფრო მეტად აქვს სადამსჯელო ხასიათი, რომელიც არ ითვალისწინებს პროგრამაში ჩართული პირის ინდივიდუალურ სამედიცინო საჭიროებებს და ჯანმრთელობისთვის საშიშ შედეგებს, რაც შეიძლება პირის პროგრამიდან გარიცხვას მოჰყვეს.

დოკუმენტში მოცემულია შესაბამისი რეკომენდაციები, პენიტენციური სისტემაში ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული, ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების დანერგვის მიზნით.

 

 იხილეთ დოკუმენტი:

https://bit.ly/3tB78VA

 


11 ოქტომბერი - გლოვის დღე

11 ოქტომბერი - გლოვის დღე ...

C ჰეპატიტის კამპანია 2013

C ჰეპატიტის კამპანია 2013...

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება...

კვლევა აივდადებით პირებში

კვლევა აივდადებით პირებში...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

თვით ტესტის საიტი განახლდა

თვით ტესტის საიტი განახლდა...

წლიური ანგარიში - 2016

წლიური ანგარიში - 2016...

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინიკა

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინი...

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები

ივნისის თვეში გაწეული რეაგირებები...