მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

სუბუტექსი არის ბრენდის სახელი, რომლის შემადგენელი ნივთიერება ცნობილია თითქმის 40 წელიწადია, როგორც ბუპრენორფინი. ისევე, როგორც მეთადონი, იგი გამოიყენება ჩანაცვლებითი თერაპიისათვის. მეთადონთან შედარებით ის ნაკლებ იწვევს სუნთქვის ცენტრის დათრგუნვას და ამდენად, კიდევ უფრო უსაფრთხოა პერორალური მიღებისას. სუბუტექსი ეს აბებია, რომელიც წამალდამოკიდებულმა უნდა მიიღოს ენის ქვეშ ამოდებით, როგორც ვალიდოლი. იგი თრგუნავს ფიზიკური აბსტინენციის გამოვლინებას, არ გააჩნია მაეიფორიზებელი ეფექტი, საკმარისია აბსტინენციის შესაჩერებლად დღეში ერთხელ მიღებისას.


ქსელის წესდება და დოკუმენტები

ქსელის წესდება და დოკუმენტები...

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინაცია ნარკოტიკების მოხმარებელთა მიმართ

ცვლილება იწყება შენით - სტიგმა/დისკრიმინ...

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები

ზიანის შემცირების სერვის ცენტრები...

მიმართვა ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით

მიმართვა ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლე...

რეაქტი_სტატია ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამოცემა

რეაქტი_სტატია ნარკოპოლიტიკის ონლაინ გამო...

საინფორმაციო ბროშურები

საინფორმაციო ბროშურები...

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირები...

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა

საბიუჯეტო ადვოკაციის ონლაინ შეხვედრა...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...