მედიკამენტით მხარდაჭერილი თერაპია - სუბუტექსი (ბუპრენორფინი)

სუბუტექსი არის ბრენდის სახელი, რომლის შემადგენელი ნივთიერება ცნობილია თითქმის 40 წელიწადია, როგორც ბუპრენორფინი. ისევე, როგორც მეთადონი, იგი გამოიყენება ჩანაცვლებითი თერაპიისათვის. მეთადონთან შედარებით ის ნაკლებ იწვევს სუნთქვის ცენტრის დათრგუნვას და ამდენად, კიდევ უფრო უსაფრთხოა პერორალური მიღებისას. სუბუტექსი ეს აბებია, რომელიც წამალდამოკიდებულმა უნდა მიიღოს ენის ქვეშ ამოდებით, როგორც ვალიდოლი. იგი თრგუნავს ფიზიკური აბსტინენციის გამოვლინებას, არ გააჩნია მაეიფორიზებელი ეფექტი, საკმარისია აბსტინენციის შესაჩერებლად დღეში ერთხელ მიღებისას.


აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვანელო

აივ თვით-ტესტირების მეთოდური სახელმძღვან...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგეობა

შემცირების საქართველოს ქსელის ახალ გამგე...

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლილების დამტკიცების მიზნით იურიდიული კომიტეტის სხდომა

ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების ცვლი...

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...

რა არის C ჰეპატიტი?

რა არის C ჰეპატიტი?...

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N5 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფ...

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხდარ მოვლენებზე

REAct-ის გუნდის განცხადება 5 ივლისს მომხ...