აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში: ოპერაციული კვლევა

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მიერ და გამოაქვეყნებულია რეგიონული პროექტის „სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა მაღალი რისკის პოპულაციებში აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში“ ფარგლებში.

 

კვლევის ძირითადი მიზანი იყო აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობის განსაზღვრა სისხლისა და ნერწყვის ტესტების გამოყენებით, მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოს მასშტაბით, აივ ტესტირებისა და მკურნალობაში ჩართვის მაჩვენებლების გასაუმჯობესაბლად

კვლევის ამოცანები:

  1. მოწყვლადი პოპულაციების (მსმ და ნიმ) შესაძლებლობების შეფასება აივ თვით ტესტის გამოყენების ინსტრუქციის გაგებასა და ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით;

  2. აივ თვით ტესტის გამოყენების მიზეზების შესწავლა;

  3. აივ თვით ტესტის გამოყენებასთან დაკავშირებული ფაქტორების შესწავლა;

  4. გამოვლენილი აივ დადებითი შემთხვევების მოვლისა და მკურნალობის სერვისებში ჩართულობის შეფასება;

  5. აივ თვით ტესტირების დადებითი და უარყოფითი მხარეებისა და მიმღებლობის შეფასება კვლევის მონაწილეთა შორის.

კვლევის შედეგად გამოვლინდა აივ თვით-ტესტირების მაღალი მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში, საქართველოში. გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა უნდა მიიღონ სხვადასხვა ზომები, რათა ხელი შეუწყონ მის ფართოდ დანერგვას, რადგანაც თვით-ტესტირების გამოყენებას შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილის შეიტანა აივ ინფიცირებულთა გამოვლენაში და ქვეყანაში აივ კასკადის პირველი საფეხურის გაუმჯობესებაში.

იხილეთ დოკუმენტი:

აივ თვით-ტესტირების მიმღებლობა მსმ და ნიმ პოპულაციებში საქართველოში: ოპერაციული კვლევა

OPERATIONAL RESEARCH OF HIV SELF-TESTING ACCEPTABILITY AMONG MSM AND PWID IN GEORGIA


უახლესი კვლევა - ნარკოპოლიტიკის გავლენა ნემსებისა და შპრიცების პროგრამაზე და სერვისების მიწოდების სტრუქტურული ბარიერები

უახლესი კვლევა - ნარკოპოლიტიკის გავლენა ...

საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თემაზე

საკონსულტაციო შეხვედრები სექს მუშაობის თ...

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტატუსი 20 წუთში

შეუკვეთე აივ-თვითტესტი და გაიგე შენი სტა...

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესა...

ფემიციდი - საქართველოში არსებული რეალობა

ფემიციდი - საქართველოში არსებული რეალობა...

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ადვოკაცია საქართველოში (2018-2019)

C ჰეპატიტის მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ...

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე...

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

სექტემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _RE...

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლენა ინფექციაზე - 1 დეკემბერი შიდსის მსოფლიო დღე

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლ...