ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება - კვლევა - 2021

REact-ის ფარგლებში, 2020 წლის ანგარიშის რეკომენდაციების გათვალისწინებით 2021 წელს ჩატარდა "ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება" ექსპერტის (თამარ ავალიანის) მიერ.

კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევების მიმართ განსაკუთრებით ლაბილურები არიან ისეთი მოწყვლადი ჯგუფები, როგორიცაა: ნარკოტიკების მოხმარებელი ქალები, სექსმუშაკები და ტრანსგენდერი ადამიანები, რომლებიც სამართლებრივი და პრაქტიკაში არსებული ბარიერების  გამო,  ხშირად აწყდებიან ძალადობას, როგორც ოჯახის, საზოგადოების, ისე სახელმწიფო სტრუქტურების  წარმომადგენელთა მხრიდან. მათი ყოველღიური არსებობა დაკავშირებულია ღირსების შემლახველ ატმოსფეროსთან და სიძულვილით მოტივირებულ განწყობებთან  სახელმწიფოსა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.

როგორც კანონმდებლობისა და პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზიდან გამოვლინდა, ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები, ტრანსგენდერები და სექსმუშაკები იგნორირებულნი არიან სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემების მიერ.   მათი საჭიროებები ადეკვატურად არ არის ასახული სამართლებრივ და პოლიტიკურ დოკუმენტებში, რაც  ამ ჯგუფების გარიყულობასა და ჩაგვრას კიდევ უფრო  მეტად ახალისებს. სექსსამუშაოს რეგულირების რეპრესიული ქართული მოდელი სექსმუშაკთა მიმართ ძალადობისა და ჩაგვრის სტიმულირებას  ახდენს და თემის მარგნალიზებას უწყობს ხელს.  სექსმუშაკები განიცდიან ძალადობას, სტიგმას და მარგინალიზებას სექსსამუშაოს გამო.   სექსსამუშაოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად მიჩნევა და  მისი რეგულირების რეპრესიული მოდელი იძულებულს ხდის სექსმუშაკებს სახიფათო და არახილვად გარემოში იმუშაონ, ნაკლებად მიმართონ სამართალდამცველ უწყებებს, დაცვის ნაცვლად ძალადობის განხორციელების შიშით. სადამსჯელო ხასიათის ინსტიტუციური და სამართლებრივი მექანიზმებით, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები  ცდილობენ  კონტროლი დაამყაროს ადამიანის იდენტობაზე,  სხეულზე და  პირად სივრცეზე, რაც მოწყვლადი ჯგუფების კიდევ უფრო მეტ სტიგმატიზებას და ვიქტიმიზაციას ახდენს.

 

ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება


გილოცავთ ახალ წელს!

გილოცავთ ახალ წელს!...

განცხადება

განცხადება...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდევი სტატუსი

ორმაგი სტიგმა - მოწყვლადი ქალების თანმდე...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...

 REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ანგარიში

REAct -ის 2021 წლის პირველი ნახევრის ან...

ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...

რა არის შიდსი?

რა არის შიდსი?...

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ პირთა უფლებებისთვის

2014-2017: ნარკოდანაშაულზე გასამართლებულ...