ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება - კვლევა - 2021

REact-ის ფარგლებში, 2020 წლის ანგარიშის რეკომენდაციების გათვალისწინებით 2021 წელს ჩატარდა "ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება" ექსპერტის (თამარ ავალიანის) მიერ.

კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევების მიმართ განსაკუთრებით ლაბილურები არიან ისეთი მოწყვლადი ჯგუფები, როგორიცაა: ნარკოტიკების მოხმარებელი ქალები, სექსმუშაკები და ტრანსგენდერი ადამიანები, რომლებიც სამართლებრივი და პრაქტიკაში არსებული ბარიერების  გამო,  ხშირად აწყდებიან ძალადობას, როგორც ოჯახის, საზოგადოების, ისე სახელმწიფო სტრუქტურების  წარმომადგენელთა მხრიდან. მათი ყოველღიური არსებობა დაკავშირებულია ღირსების შემლახველ ატმოსფეროსთან და სიძულვილით მოტივირებულ განწყობებთან  სახელმწიფოსა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.

როგორც კანონმდებლობისა და პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზიდან გამოვლინდა, ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები, ტრანსგენდერები და სექსმუშაკები იგნორირებულნი არიან სამართლებრივი და პოლიტიკური სისტემების მიერ.   მათი საჭიროებები ადეკვატურად არ არის ასახული სამართლებრივ და პოლიტიკურ დოკუმენტებში, რაც  ამ ჯგუფების გარიყულობასა და ჩაგვრას კიდევ უფრო  მეტად ახალისებს. სექსსამუშაოს რეგულირების რეპრესიული ქართული მოდელი სექსმუშაკთა მიმართ ძალადობისა და ჩაგვრის სტიმულირებას  ახდენს და თემის მარგნალიზებას უწყობს ხელს.  სექსმუშაკები განიცდიან ძალადობას, სტიგმას და მარგინალიზებას სექსსამუშაოს გამო.   სექსსამუშაოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად მიჩნევა და  მისი რეგულირების რეპრესიული მოდელი იძულებულს ხდის სექსმუშაკებს სახიფათო და არახილვად გარემოში იმუშაონ, ნაკლებად მიმართონ სამართალდამცველ უწყებებს, დაცვის ნაცვლად ძალადობის განხორციელების შიშით. სადამსჯელო ხასიათის ინსტიტუციური და სამართლებრივი მექანიზმებით, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები  ცდილობენ  კონტროლი დაამყაროს ადამიანის იდენტობაზე,  სხეულზე და  პირად სივრცეზე, რაც მოწყვლადი ჯგუფების კიდევ უფრო მეტ სტიგმატიზებას და ვიქტიმიზაციას ახდენს.

 

ქალთა უფლებების კანონმდებლობის შეფასება


GHRN -ის პროექტმა იუსტიციის სამინისტროს საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვა

GHRN -ის პროექტმა იუსტიციის სამინისტროს ...

წლიური ანგარიში - 2019

წლიური ანგარიში - 2019...

ტრენინგების ციკლი თემაზე -

ტრენინგების ციკლი თემაზე - ...

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმარება - ინტერვიუ ნინო ჯანაშიასთან

ახალი კორონავირუსი და ნარკოტიკების მოხმა...

ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფ...

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტაცია გაიმართა

31 ოქტომბერს რეაქტის ანგარიშების პრეზენტ...

საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი მასალები (Toolkit) ეროვნული საზოგადოებისთვის

საყოველთაო ჯანდაცვის ადვოკატირება: ახალი...

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში

აივ ინფექცია ნარკოტიკების მომხმარებლებში...