ტრანს*ოპერაციული კვლევა ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების მიზნით თანასწორებზე ორიენტირებული ინტერვენციის გზით თბილისში, საქართველო - კვლევის ანგარიში

ტრანს*საზოგადოებიდან ახალი კლიენტების მოპოვების ოპერატიული კვლევა თბილისში (საქართველო) ჩატარდა შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური ფონდის (გლობალური ფონდი) დაფინანსებული რეგიონალური პროექტის „სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა მოწყვლადი პოპულაციისთვის აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში" („SoS Project).

ამ სამწლიან მრავალ ქვეყანაში პროექტს კოორდინაციას უწევს ალიანსი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის (APH), კონსორციუმში 100% Life (PLWH-ის სრულიად უკრაინული ქსელი), ცენტრალური აზიის აივ ასოციაცია და ევრაზიის ძირითადი პოპულაციების ჯანმრთელობის ქსელი. საქართველოში პროექტს ახორციელებს საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელი (GHRN).

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) თანახმად, „ტრანსგენდერი ადამიანები“ არის ქოლგა ტერმინი ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისი სქესის (გენდერული იდენტობის) შინაგანი გრძნობა განსხვავდება იმ სქესისგან, რომელიც მათ დაბადებისას მიენიჭათ. ტრანს*ქალები, რომლებიც დაბადებისას ბიოლოგიურად მამრობითი სქესის წარმომადგენლები არიან და თავს იდენტიფიცირებენ როგორც მდედრობით, განიხილება აივ და სხვა სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების (სგგი) მიღების გაზრდილი რისკის ქვეშ, მაგრამ საოცრად ნაკლებად არიან წარმოდგენილი აივ-ის პროგრამებში და ეროვნულ ზედამხედველობის სისტემებში.

კვლევის უპირველესი მიზანი იყო კლიენტთა ახალი ჯგუფების სწრაფად მიღწევა და მათთვის პრევენციული სერვისების მიწოდება. ახალი კლიენტების მიღწევა და მათი ჩართვა პროგრამებში და სერვისებთან დაკავშირება ამ ჯგუფთან ამ ქვეყანაში. დამატებითი, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზანი იყო მონაცემების შეგროვება და ანალიზი: მოსახლეობის სოციალურ-დემოგრაფიული პროფილი, ტრანს*ადამიანებში აივ-ის გადაცემასთან დაკავშირებული ქცევითი რისკების შეფასება (მათ შორის სექსუალური და ინექციური რისკები).

იხილეთ კვლევის სრული ანგარიში:

კვლევის ანგარიში - ENG


კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის

კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგა...

გახსენების, მოქმედების დროა – Time to act, time to remember

გახსენების, მოქმედების დროა – Time to ac...

საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ

საინფორმაციო პოსტერები - ადამიანის უფლებ...

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლის შესახებ

ვებინარები ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძ...

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლენა ინფექციაზე - 1 დეკემბერი შიდსის მსოფლიო დღე

აივ/შიდსი, სტიგმა და დისკრიმინაციის გავლ...

ბმულები და რესურსები

ბმულები და რესურსები...

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური სატელეფონო კონსულტაცია

ტელეკლინიკა - მიიღეთ უფასო და ანონიმური ...

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებისთვის აივ პრევენციული სერვისის მიწოდება

ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებ...

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

ტელეკლინიკის პროექტი აივ მოწყვლადი ჯგუფე...