კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის "სტიგმის ინდექსი" ჩასატარებლად.

ცენტრალური აზიის აივ ინფიცირებულთა ასოციაცია" გლობალური ფონდის პროექტის "Sustainability of services for key populations in EECA region" ფარგლებში აცხადებს კონკურსს საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციის შესარჩევად კვლევის "სტიგმის ინდექსი" ჩასატარებლად.
გთხოვთ გაეცნოთ კვლევის ინფორმაციას ქვემოთ და დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ ფინანსური შეთავაზება რუსულ ან ინგლისურ ენაზე და მისწეროთ ასოციაციის წარმომადგენელს მისამართზე:
pavelsavin880720@gmail.com სათაურით «Индекс Стигмы» OR Stigma Index.
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ რუსულ ენაზე:
 
ОЮЛ «Центрально – Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ» в рамках проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА», объявляет конкурс по отбору НПО(НКО) для проведения исследования «Индекс Стигмы» в Республике Грузия.
Ждем ваших заявок, включающих финансовое предложение (финансовое предложение необходимо представить в виде отдельного приложения с указанием общей стоимости работы в долларах США (USD) и расшифровкой стоимости работ) не позднее 31 июля 2022г. по электронному адресу: pavelsavin880720@gmail.com с пометкой «Индекс Стигмы».
Дата начала работы: август 2022 г.
Длительность: 7 месяцев
Заказчик: ОЮЛ «Центрально – Азиатская Ассоциация Людей, Живущих с ВИЧ»
в рамках проекта «Устойчивость услуг для ключевых групп населения в регионе Восточной Европы и Центральной Азии» (“SoS Project 2.0”).
Цель: Организация и проведение исследования, c использованием методологии Глобального партнерства, с участием представителей сообщества людей, живущих с ВИЧ и ключевых групп населения на территории Республики.
Задачи исследования:
1.Разработка протокола исследования с учетом методологии Глобального партнерства и утверждение протокола с Глобальным партнерством.
2.Проведение «полевого» этапа исследования (проведения анкетирования представителей сообщества ЛЖВ и КГН) согласно утвержденному протоколу.
3.Сбор и анализ полученных данных.
4.Написание отчета по результатам исследования, утверждение отчета с Глобальным партнерством.
5.На основании выводов и рекомендаций утверждённого отчета разработка адвокационного плана действий для устранения выявленных барьеров.
Требование к кандидату:
• иметь правовой статус некоммерческой организации, соответствующий требованиям законодательства Республики Грузия;
• иметь опыт работы с представителями сообщества ЛЖВ и КГН не менее 5-ти лет;
• наличие реализованных проектов за период с 2018-2022г.
• обладать необходимыми ресурсами для проведения исследования среди представителей сообщества ЛЖВ и КГН.
• опыт оказания услуг по организации и проведению исследований с широкой географией охвата.
• не находиться в процессе ликвидации.
Список документов для подачи заявки:
Коммерческие предложения с указанием подробного бюджета и описательной заявки.
Принципы отбора победителя:
Учитывая специфику, важнейшим преимуществом при выборе исполнителя будет являться: опыт и качества работы; следующим критерием является стоимость заявки. Наличие ценового предложения на оказание услуг с учетом градации по стоимости.
Победителем будет признано НПО, наиболее соответствующее критериям Заказчика.

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართებაში

პრაქტიკული რჩევები აივ/შიდსთან მიმართება...

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირეული

20-27 ნოემბერი - ევროპის ტესტირების კვირ...

წლიური ანგარიში - 2017

წლიური ანგარიში - 2017...

სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია

სხვადასხვა პროფილის ექიმის კონსულტაცია...

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/2013/315-157- „მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევა წამალდამოკიდებულთა უფლებების დასაცავად საქართველოში“

2013-2015: ევროკავშირი (EC 5), EIDHR/201...

ტრენინგების ციკლი თემაზე -

ტრენინგების ციკლი თემაზე - ...

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ

სოციალური კამპანია სტიგმისა და დისკრიმინ...

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინიკა

მიიღე ფსიქოლოგის მომსახურება - ტელეკლინი...

მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით

მაკა გოგია ზედოზირებასთან დაკავშირებით...