ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეფასება, ბარიერების ოპერაციული კვლევა

საქართველო მოზრდილთა პოპულაციაში აივ/შიდსის გავრცელების მხრივ მიეკუთვნება დაბალი პრევალენტობის ქვეყანას (0.5% (0.4-0.6%)1, მაგრამ ეპიდემიის გავრცელების მაღალი პოტენციალით. ეპიდემია კონცენტრირებულია ძირითად მოწყვლად ჯგუფებში, განსაკუთრებით მამაკაცებში, რომელთაც სექსი აქვთ მამაკაცებთან (მსმ) და ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში (ნიმ). 2005 წლიდან საქართველოში მუშაობს ზიანის შემცირების პროგრამები, რომელთა მიზანია ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ჯანმრთელობის, სოციალური და ეკონომიკური ზიანის შემცირება ინდივიდების, თემისა და საზოგადოების დონეზე.

აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო ნიმ–ების (მ.შ. ქალი მომხმარებლების) ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის და ბარიერების შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისა და გამოვლენილი ბარიერების დაძლევის მიზნით.

2017 წლის სექტემბრიდან ნოემრის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა ხარისხობრივი კვლევა, ჩაღრმავებული ინტერვიუების გამოყენებით, ზიანის შემცირების სერვისების მიმწოდებელ პროვაიდერებსა და ბენეფიციარებს შორის. კვლევა ჩატარდა თბილისში, გორში, ქუთაისსა და ბათუმში. კვლევაში სულ მონაწილეობა მიიღო 12–მა პროვაიდერმა და 35–მა ნიმ–მა.

კვლევის შედეგების თანახმად ზიანის შემცირების სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ერთ–ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ბარიერად გამოიკვეთა სტიგმა და დისკრიმინაცია, რაც გაცილებით დიდია ქალი მომხმარებლების მიმართ. სერვისების ანონიმურობა და კონფიდენციალობა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნიმ–ებისთვის ზიანის შემცირების პროგრამებით სარგებლობისას. არსებული მკაცრი ნარკოპოლიტიკა მნიშვნელოვნად ზღუდავს შნპ სერვისებზე ხელმისაწვდომობას. ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებში როგორც ჩართვის, ასევე დაყოვნების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ბარიერად დასახელდა პრეპარატის სახლში გატანების საკითხი. ზიანის შემცირების ყველა სერვისზე ვლინდება ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის ბარიერი რეგიონებში. ფინანსური ბარიერი ვლინდება ზიანის შემცირების ფასიანი პროგრამებით სარგებლობისას და/ან ცენტრებში მოსახვედრად საჭირო ტრანსპორტირების თანხების არ ქონაში. შნპ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის კიდევ ერთ ბარიერად გამოვლინდა ინფორმირებულობის ნაკლებობა, მაშინ როდესაც ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების შესახებ ცნობიერება ძალიან მაღალია ნიმ–ებში.ზიანის შემცირების სერვისების მისაღებად ნიმ–ების მოზიდვის ხელშემწყობ ფაქტორებს შორის წამყვანი ადგილი უკავია უფასო სერვისებს, რაც საერთო იყო ყველა პროგრამისთვის. ნიმ–ების მიმართ პოზიტიური, მეგობრული დამოკიდებულება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც ხელს უწყობს მათ მოზიდვას. ზიანის შემცირების ყველა პროგრამის როგორც პროვაიდერის, ასევე ბენეფიციარების მხრიდან განსაკუთრებით იქნა ხაზგასმული სარეაბილიტაციო სერვისების არსებობის და ნიმ–ების დასაქმების ხელშეწყობის აუცილებლობა.

კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, ზიანის შემცირების სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებულ იქნა ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები:

 •  სტიგმისა და დისკრიმინაციის შემცირებაზე მიმართული ღონისძიებების განხორციელება, რომლისთვისაც სამიზნე ჯგუფები უნდა იყოს:
  o ზოგადი მოსახლეობა;
  o სამედიცინო პერსონალი;
  o ნიმ–ები (ნიმ–ების თვითსტიგმაზე მუშაობა, ასევე მამაკაც ნიმ–ებთან მუშაობა ქალი
 • ნიმ–ების მიმართ მადისკრიმინირებელი დამოკიდებულის აღმოსაფხვრელად);
 • ოჩთ პროგრამებში პრეპარატის გატანების სერვისის დანერგვა;
 • ჩანაცვლებითი თერაპიის და სხვა ზიანის შემცირების სერვისების დადებითი როლის შესახებ საზოგადოების სწორი ინფორმირება;
 • შნპ–ების შესახებ ნიმ–ების ცნობიერების ამაღლება;
 • შნპ და ოჩთ პროგრამების გეოგრაგიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა რეგიონებში;
 • ზოგიერთ შნპ სერვის ცენტრში ქალებისთვის ცალკე საათებსა თუ დღეებში მომსახურების გამოცდილების გაზიარება და დანერგვა ოჩთ პროგრამების ფარგლებშიც;
 • სარეაბილიტაციო სერვისების დამატება ყველა ოჩთ და შნპ ცენტრებში;
 • ნიმ–ების დასაქმების ხელშეწყობა;
 • C ჰეპატიტის მკურნალობის შნპ ცენტრებში ინტეგრირება;
 • ზიანის შემცირების არსებული სერვისების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
 • გლობალური ფონდის დაფინანსებიდან სრულად სახელმწიფო დაფინანსებაზე გადასვლისას ნიმ–ებისთვის დაბალზღურბლოვანი პროგრამების მდგრადობის უზრუნველყოფა;
 • ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის მიმართულებით აქტიური მუშაობის გაგრძელება.

სიახლე

სიახლე...

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპანია 2013

ზედოზირებაზე ცნობიერების ამაღლების კამპა...

"ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი" გი...

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/2011/260/549 არასამთავრობო სექტორის გაძლიერება ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალების საჭროებებზე საპასუხოდ

2012-2014: ევროკავშირი (EC3), DCI-SANTE/...

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ქცევის, აივ-შიდსის და C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის და ტესტირების პრაქტიკის შეფასება საქართველოს 10 ქალაქში 2017

შპრიცების და ნემსების პროგრამის ბენეფიცი...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე

სამუშაო შეხვედრა ნარკოპოლიტიკის თემაზე...

რეაქტი 2023 წელს აქტიურად აგრძელებს მუშაობას

რეაქტი 2023 წელს აქტიურად აგრძელებს მუშა...

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლენების შესახებ

განცხადება 5 ივლისის განვითარებული მოვლე...