2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

გეოგრაფიული არეალი: უკრაინა, სასომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვა, ბელორუსი, რუსეთის ფედერაცია. 

პარტნიორი: უკრაინის შიდსის გლობალური ალიანსი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, თანადგომა, ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში.

სექტორი: ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება ადვოკატირების მიზნებისთვის, სერვისების განვითარება.

 

პროექტის მიზნები:

1მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევის გაძლიერება აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის კუთხით  ადგილობრივ არასახელმწიფო  აივ სერვის-პროვაიდერებს შორის;  

2. კონსენსუსის მიღწევის ხელშეწყობა პროექტში მონაწილე ცალკეული ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოებასა და სხვა მნიშვნელოვან დაინტერესებულ პირებს შორის, რაც უკავშირდება ადგილობრივ დონეზე მოთხოვნადი ჩარევების ერთობლიობას, რომელიც მორგებულია სპეციფიურ პრობლემებზე და აივ ინფექციის გავრცელების ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მოთხოვნილებებზე;

3. ტექნიკური დახმარების სისტემატური გაწევა, რომელიც საჭიროა  ადგილობრივ დონეზე შეთანხმებული და ლოკალურ მოთხოვნილებებზე მორგებული აივ ინფექციის პროფილაქტიკურ ღონისძიებებათა დანერგვის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით;

 4. ადვოკატირების ღონისძიებების  შემუშავება და დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს მთავრობის მხრიდან თანამშრომლობასა და მხარდაჭერას ადგილობრივ დონეზე შესაბამისი ღონისძიებათა პაკეტის მასშტაბის გაზრდის მიზნით.


რეაქტის 2021 წლის სრული ანგარიში

რეაქტის 2021 წლის სრული ანგარიში...

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირების სერვის ცენტრებისათვის COVID– 19-ის ფართო გავრცელების პირობებში სამუშაოდ

მეთოდური რეკომენდაციები ზიანის შემცირები...

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური პრობლემები

აივ ინფექცია და მასთან დაკავშირებული ფსი...

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი

ცვლილება იწყება შენით - ვიდეო რგოლი...

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესახებ

ევროპული ონლაინ კვლევა ნარკოტიკების შესა...

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAct

ნოემბრის თვეში გაწეული რეაგირებები _REAc...

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

მიიღე ოჯახის ექიმის კონსულტაცია - ტელეკლინიკა

მიიღე ოჯახის ექიმის კონსულტაცია - ტელეკლ...

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება

წევრი ორგანიზაციები და გაწევრიანება...