2012-2014 აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის ეფექტური სტრატეგიის შემუშავება ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის

გეოგრაფიული არეალი: უკრაინა, სასომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვა, ბელორუსი, რუსეთის ფედერაცია. 

პარტნიორი: უკრაინის შიდსის გლობალური ალიანსი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, თანადგომა, ეროვნული პარტნიორები 7 ქვეყანაში.

სექტორი: ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება ადვოკატირების მიზნებისთვის, სერვისების განვითარება.

 

პროექტის მიზნები:

1მტკიცებულებებზე დამყარებული ჩარევის გაძლიერება აივ-ინფექციის პროფილაქტიკის კუთხით  ადგილობრივ არასახელმწიფო  აივ სერვის-პროვაიდერებს შორის;  

2. კონსენსუსის მიღწევის ხელშეწყობა პროექტში მონაწილე ცალკეული ქვეყნის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, ისევე როგორც სამოქალაქო საზოგადოებასა და სხვა მნიშვნელოვან დაინტერესებულ პირებს შორის, რაც უკავშირდება ადგილობრივ დონეზე მოთხოვნადი ჩარევების ერთობლიობას, რომელიც მორგებულია სპეციფიურ პრობლემებზე და აივ ინფექციის გავრცელების ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მოთხოვნილებებზე;

3. ტექნიკური დახმარების სისტემატური გაწევა, რომელიც საჭიროა  ადგილობრივ დონეზე შეთანხმებული და ლოკალურ მოთხოვნილებებზე მორგებული აივ ინფექციის პროფილაქტიკურ ღონისძიებებათა დანერგვის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით;

 4. ადვოკატირების ღონისძიებების  შემუშავება და დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს მთავრობის მხრიდან თანამშრომლობასა და მხარდაჭერას ადგილობრივ დონეზე შესაბამისი ღონისძიებათა პაკეტის მასშტაბის გაზრდის მიზნით.


N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N9 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიციართა შორის ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

შპრიცებისა და ნემსების პროგრამის ბენეფიც...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2015

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ  ინტერვენციის რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა ანალიზის შედეგები (2019)

თანასწორი-თანასწორს პრინციპზე დაფუძნებულ...

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N4 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები

SOS_Project -ის წარმატებული ისტორიები...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი 2014

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელექტრონული საინფორმაციო ბიულეტენი - 2016

ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ელე...

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი „ზიანის შემცირება“

N8 ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენ...